• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Επικαιροτητα

Η ΑΔΕΔΥ καλύπτει με απεργία - αποχή από την "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" τους εκπαιδευτικούς

October 07, 2020 557
Με δύο αποφάσεις της η ΑΔΕΔΥ στηρίζει την ΟΛΜΕ και τους εκπαιδευτικούς στην άρνηση τους  να αποδεχθούν ζωντανή μετάδοση μαθημάτων στις τάξεις, αλλά και τηλεμαθήματα στα υπό κατάληψη σχολεία με απουσίες στους καταληψίες.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε σήμερα την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την εφαρμογή των διατάξεων που  περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. Αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινή υπουργική απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, καταστολή των κινητοποιήσεων των μαθητών, οι οποίοι διεκδικούν την ασφαλή φοίτησή τους στις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας  εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

Επίσης η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να στηρίξει την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενάντια στην εφαρμογή της τροπολογίας που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας και της κατ’εξουσιοδότηση τούτης εκδοθείσης με αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 3882/12.09.2020) κοινής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

 ΤΑ ΔΥΟ ΕΞΩΔΙΚΑ

Eξώδικο για  απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως- με   σχέση εργασίας  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου-   από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την ζωντανή μετάδοση μαθημάτων εντός των σχολικών αιθουσών,θα επιδώσει σήμερα η Νομική Υπηρεσία της ΑΔΕΔΥ προς τα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Οπως τονίζεται στο εξώδικο “η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας  εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας”.

Ακολουθεί το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

ΠΡΟΣ

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

α) Υπουργό Οικονομικών.
β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) Υπουργό Εσωτερικών.

2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ κατ’άρθρο 13 περ.Β΄ υποπ.6 του Καταστατικού της στις 6.10.2020 και σε συνέχεια της αποχής-απεργίας που προκήρυξε στις 20.5.2020

Αντιδρώντας:

α) Αφ’ενός στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 ν.4686/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ A` 157/10-8-2020,  με τις οποίες θεσπίστηκε η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας. Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 63 ν.4686/2020 προβλέφθηκε η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός. Περαιτέρω προβλέφθηκε ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων.

β) Αφ’ετέρου στην κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 63 ν.4686/2020 εκδοθείσα υπ’αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 3882/12.09.2020) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021», με την οποία προβλέπεται όλως εξαιρετικά και μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας και με την οποία υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτήν, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της σχετικής διαδικασίας.

Και λαμβάνοντας υπόψη

το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την παιδαγωγική και κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται εντός της σχολικής τάξης, και τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών-μαθητών,

Αποφάσισε

να στηρίξει την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενάντια στην εφαρμογή της τροπολογίας που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας και της κατ’εξουσιοδότηση τούτης εκδοθείσης με αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 3882/12.09.2020) κοινής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 
 

Συγκεκριμένα:

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων που επιτρέπει την ζωντανή, απευθείας μετάδοση μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως θίγει ευθέως συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά τους δικαιώματα και ιδίως το δικαίωμά τους σε προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ιδιωτικότητά τους (άρθρο 9Α Συντ.) και το δικαίωμά τους στην εργασία (άρθρο 22 παρ.1 Συντ.), στον πυρήνα του οποίου ανήκει η απαγόρευση βιντεοσκόπησής τους εν ώρα εργασίας.

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων παρίσταται αντίθετο προς το άρθρο 43 παρ.2 Συντ. διότι η παρεχόμενη στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων νομοθετική εξουσιοδότηση, τυγχάνει παντελώς γενική και αόριστη, ενώ ταυτόχρονα τόσο το άρθρο 63 ν.4686/2020 όσο και η κατ’εξουσιοδότηση τούτου με αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 3882/12.09.2020) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιτίθενται ευθέως στα άρθρα 9Α, 16 παρ.2 και 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ., αφού εισάγουν μη νόμιμο τον περιορισμό του ατομικού δικαιώματος μαθητών και εκπαιδευτικών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9Α Συντ., λόγω του παντελώς ανεπαρκούς, ασυνεπούς και μη συστηματικού νομοθετικού πλαισίου που θεσπίζουν, την στιγμή που διακυβεύονται ατομικές ελευθερίες με την ζωντανή διεξαγωγή μαθημάτων στον χώρο του σχολείου.

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων που προβλέπει την παροχή της δυνατότητας για ζωντανή μετάδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω κάμερας εντός των σχολικών αιθουσών αντιστρατεύεται τον ίδιο τον χαρακτήρα της παιδείας ως βασικής αποστολής του Κράτους με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος.

Ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως όπως εξειδικεύεται στα άρθρα 1, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985, έχει ως θεμελιώδη πυρήνα του, την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την ζωντανή μετάδοση του μαθήματος με χρήση καμερών εντός της σχολικής αίθουσας, χωρίς να διακυβευθεί η ομαλή και αποτελεσματική αποστολή του Κράτους, την οποία εγγυάται το άρθρο 16 παρ.2 Συντ.

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων εισήχθη χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 13 ν.4624/2019 γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επειδή, το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων στο μέτρο που προβλέπει να γίνεται καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια της εργασίας τους, εντός των χώρων διδασκαλίας είναι αντίθετο προς το άρθρο 22 παρ.1 Συντ., που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εργασία.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την εφαρμογή των διατάξεων που  περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 3882/12.09.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 63 ν.4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από την σχολική αίθουσα.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας  εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 3882/12.09.2020) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εξεδόθη κατ’εξουσιοδότηση της διατάξεως του άρθρου 63 ν.4686/2020, καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων, και από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την ζωντανή μετάδοση μαθημάτων εντός των σχολικών αιθουσών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ

Την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 63 ν.4686/2020 και της κατ’εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσας με αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 3882/12.09.2020) κοινής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αντίθετων στα άρθρα 43 παρ.2, 9Α, 16 παρ.2, 25 παρ.1 εδ.δ΄ και 22 παρ.1 Συντ. καθώς και ως αντίθετων στον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.
Αθήνα, 07.10.2020

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Μ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 17, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Τηλ: 210-7228055

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.mplawoffice.gr

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

ΠΡΟΣ

  1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

α) Υπουργό Οικονομικών.

β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Υπουργό Εσωτερικών.

  1. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ κατ’άρθρο 13 περ.Β΄ υποπ.6 του Καταστατικού της στις 6.10.2020

Αντιδρώντας:

Στις ρυθμίσεις της με αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινής υπουργικής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις οποίες προστέθηκαν άρθρα 2 και 3 στην με αριθμό 120126/ΓΔ4/12.09.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882) και δυνάμει των οποίων άρθρων:

α) επιβάλλεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η υποχρέωση να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις υπό κατάληψη σχολικές μονάδες, ώστε τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία,

β) επιβάλλεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η υποχρέωση να απαγορεύσουν στους μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες λαμβάνουν μέρος στην κατάληψη των σχολικών μονάδων την συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να τους επιβάλλουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

 

Και λαμβάνοντας υπόψη

το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την παιδαγωγική και κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται εντός της σχολικής τάξης, και τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών-μαθητών, όπως και το δικαίωμα των μαθητών να διεκδικήσουν με αγωνιστικό τρόπο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων που φοιτούν, αξιώνοντας από την Πολιτεία το αυτονόητο: 15 μαθητές ανά τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών και υπαλλήλων καθαριότητας για να διασφαλιστούν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία.

 

Αποφάσισε

να στηρίξει την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενάντια στην εφαρμογή της με αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινής υπουργικής αποφάσεως της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα:

 

  1. Η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής αποφάσεως έχει ως πρόδηλο στόχο να καταστείλει με έμμεσο τρόπο τις καταλήψεις και κινητοποιήσεις των μαθητών, οι οποίοι με τα συγκεκριμένα μέσα εκφράζουν την διαμαρτυρία τους προς την Πολιτεία για την ανεπαρκή λήψη μέτρων κατά της πανδημίας και διεκδικούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους επί τω σκοπώ της διασφάλισης της ομαλής και ασφαλούς λειτουργία των σχολικών μονάδων που φοιτούν και της εκπλήρωσης της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για προστασία της δημόσιας υγείας και της νεότητας.
  2. Η πρόβλεψη για υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω των καταλήψεως των σχολικών μονάδων αδυνατεί να διασφαλίσει την συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την στιγμή που αρκετοί μαθητές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεδομένου ότι ποσοστό της τάξεως του 30% τούτων ζει σε συνθήκες κάτω των ορίων της φτώχειας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν δίπλα στους μαθητές τους, πραγματοποιώντας εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αποκλειστικά δικά τους τεχνικά μέσα, αφού η Πολιτεία δεν τους παρείχε κανένα εξοπλισμό. Κανείς/καμία εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό, ούτε να χρησιμοποιεί δικά του μέσα.
  3. Οι ρυθμίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής αποφάσεως επιβάλουν στους εκπαιδευτικούς να τιμωρήσουν τους μαθητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και καταλήψεις, αποκλείοντάς τους από την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιβάλλοντάς τους υποχρεωτικώς απουσίες για όσο χρόνο συνεχίζουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν την ασφαλή παρουσία τους στις σχολικές αίθουσες και κατά την καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία στα σχολεία που φοιτούν, χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο προσβολής και διασποράς του COVID 19. Ο αποκλεισμός μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία και η επιβολή απουσιών στους μαθητές που μετέχουν στις καταλήψεις διακυβεύει την ομαλή περάτωση της σχολικής χρονιάς και την αποδοτική φοίτησή τους και δεν συνάδει με τον ρόλο και τα καθήκοντα ενός εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο την ενότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, την σφυρηλάτηση και εμπέδωση σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε πόλωση εντός των σχολικών μονάδων.

 

Επειδή, οι ως άνω ρυθμίσεις της υπ’ αρ. Αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινής υπουργικής απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων θίγουν ευθέως συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και ιδίως εισάγουν υπέρμετρους περιορισμούς στο δικαίωμα της εργασίας τους και στο δικαίωμά τους ως εκπαιδευτικών να επιτελέσουν τον ρόλο και την αποστολή τους κατά το άρθρο 16 παρ.2 Συντ., ενώ ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι η Πολιτεία αδυνατεί να εγγυηθεί την προστασία των δικαιωμάτων των μαθητών ως μελών του κοινωνικού συνόλου κατ’αρθρο 25 παρ.1 εδ.α΄ Συντ., όπως επίσης και το ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μαθητών κατ’άρθρο 25 παρ.1 εδ.β΄ Συντ.

Ταυτόχρονα το ως άνω σύστημα ρυθμίσεων της υπ’ αρ. Αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινής υπουργικής απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστρατεύεται τον ίδιο τον χαρακτήρα της παιδείας ως βασικής αποστολής του Κράτους με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος.

 

Ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως όπως εξειδικεύεται στα άρθρα 1, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985, έχει ως θεμελιώδη πυρήνα του, την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τον αποκλεισμό μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία με ταυτόχρονη επιβολή απουσιών στους μαθητές που διεκδικούν από την Πολιτεία την λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας τους και συνακόλουθα της υγείας του κοινωνικού συνόλου, λόγω της πανδημίας.

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την εφαρμογή των διατάξεων που  περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. Αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινή υπουργική απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, καταστολή των κινητοποιήσεων των μαθητών, οι οποίοι διεκδικούν την ασφαλή φοίτησή τους στις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας  εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην αρ. Αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινή υπουργική απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων, και από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία, τον αποκλεισμό των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτές από την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επιβολή στους μαθητές αυτούς απουσιών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση κατάργηση της με αρ. Αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινής υπουργικής απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αντίθετης στα άρθρα 16 παρ.2, 25 παρ.1 εδ.α΄ και β΄ και 22 παρ.1 Συντ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 07.10.2020

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

Εμπόριο "ΤΖΗΛΙΟΣ"

Mirsinies' garden, restaurant-cafe

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Illusions Hair Studio

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

Χόβολη

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search