• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Επικαιροτητα

Αποστολή εξωδίκου από τις ΕΛΜΕ στις ΔΔΕ προκειμένου να απόσχουν από εκδόσεις πράξεων περικοπής λόγω συμμετοχής στην απεργία-αποχή

October 20, 2020 314
 

Προς:

        Ο.Λ.Μ.Ε.

Κορνάρου 2 & Ερμού,

Αθήνα Τ.Κ. 10563

Θέμα: Αποστολή εξωδίκου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ύστερα από αίτημά σας, σας αποστέλλουμε πρότυπο εξωδίκου, που συνέταξε η νομική μας σύμβουλος, για κάθε ΕΛΜΕ προς τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να απόσχουν από την έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών, λόγω συμμετοχής στην απεργία – αποχή.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ………………. με έδρα στ…………, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτής.

ΠΡΟΣ

Τ… Διευθυντή/ρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………..., κ. …………………….,

με έδρα…………….,

__________

Όπως καλώς γνωρίζετε από τις 15.10.2020 σας έχει κοινοποιηθεί η με αρ.141224/15.10.2020 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής με θέμα «Ενημέρωση για το Ισχύον Πλαίσιο». Στην εγκύκλιο αυτή γίνεται επίκληση των διατάξεων της ΚΥΑ με αρ.121451/ΓΔ4/2020 (Β΄ 4264/30.9.2020), του άρθρου 25 παρ.2 ν.4354/2015 και της παρ.8 του άρθρου 13 ν.1566/1985. Κατόπιν δε τούτων η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας γνωρίζει  «ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας γίνεται περικοπή των αποδοχών σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα».

 

Όπως επίσης καλώς γνωρίζετε, η ΑΔΕΔΥ δυνάμει της από 6.10.2020 αποφάσεως του Γενικού της Συμβουλίου κήρυξε στις 7.10.2020 απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην αρ. αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) κοινή υπουργική απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων, και από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία, τον αποκλεισμό των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτές από την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επιβολή στους μαθητές αυτούς απουσιών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Συνεπώς και στο μέτρο που η με αρ. 141224/15.10.2020 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής με θέμα «Ενημέρωση για το Ισχύον Πλαίσιο» σας γνωστοποιεί τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για να προβείτε σε έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απέχουν από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία, τον αποκλεισμό των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτές από την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επιβολή στους μαθητές αυτούς απουσιών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Επειδή, το καθήκον του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται και οριοθετείται υπό το φως και το πνεύμα των συνταγματικών εγγυήσεων του άρθρου 16 παρ.1 και 4, του άρθρου 21 παρ.3 και του άρθρου 25 παρ.1 Συντ., των αντίστοιχων ρυθμίσεων του άρθρου 44 παρ.1 ΥΚ και του ν.1566/1985 που κατοχυρώνουν την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας των εκπαιδευτικών, ήτοι του χώρου του σχολείου, την καθολική συμμετοχή μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την δωρεάν παροχή των μέσων εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και ταυτόχρονα την αποτελεσματική και ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων μαθητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διεκδίκηση διαμόρφωσης συνθηκών διεξαγωγής μαθημάτων στις σχολικές αίθουσες με τρόπο που δεν θα θέτει εν κινδύνω την υγεία τους.

 

Επειδή, ελλείψει των ανωτέρω συνταγματικών και νομοθετικών εγγυήσεων η υποχρεωτικώς επιβαλλόμενη παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς με δικά τους μέσα και εξοπλισμό στην οποία πολλοί μαθητές δεν μπορούν να μετάσχουν λόγω ελλείψεως των αναγκαίων πόρων, και η ταυτόχρονη επιβολή της υποχρεώσεως στους εκπαιδευτικούς να τιμωρήσουν τους μαθητές που συμμετέχουν στις καταλήψεις, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας τους, με αποκλεισμό τους από την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με ταυτόχρονη επιβολή σε τούτους απουσιών με κίνδυνο να μην περατώσουν την σχολική χρονιά, δεν δύναται να θεωρηθεί «καθήκον» των εκπαιδευτικών, η αποχή από την άσκηση του οποίου να μπορεί να επισύρει νομίμως την οικονομική συνέπεια της περικοπής των αποδοχών τους κατά την διάταξη του άρθρου 25 παρ.2 ν.4354/2015. Και δεν δύναται να θεωρηθούν καθήκοντα των εκπαιδευτικών οι δύο αυτές υποχρεώσεις που θέτει η ΚΥΑ με αρ. 131451/ΓΔ4/30-09-2020, διότι κείνται εκτός του συστήματος και πνεύματος των συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων που προπαρατέθησαν και οι οποίες διέπουν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος.

 

Επειδή, ελλείψει ρητής νομοθετικής ρυθμίσεως που να προβλέπει σαφώς ως έννομη συνέπεια την περικοπή των αποδοχών των εκπαιδευτικών που απέχουν από την υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ με αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β΄4264/30.9.2020) λόγω συμμετοχής τους σε απεργία-αποχή  η περικοπή των αποδοχών τους σε μία τέτοια περίπτωση παρίσταται ανεπίτρεπτη, αφού στηρίζεται σε αναλογική ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.2 ν.4354/2015 η οποία ως εξαιρετική διάταξη, που εισάγει περιορισμό δικαιώματος είναι στενώς ερμηνευτέα.

 

Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω ανεπιτρέπτως η  με αρ.141224/2020 εγκύκλιος επικαλείται τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.2 ν.4354/2015 στην περίπτωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απέχουν από την υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις υπό κατάληψη σχολικές μονάδες και από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό μαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις αυτές με ταυτόχρονη επιβολή σε τούτους απουσιών, αφού προβαίνει σε αναλογική εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 25 παρ.2 ν.4354/2015, ωσάν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μην προσέρχονται στον χώρο του σχολείου και στο ωράριο της παρ.8 του άρθρου 13 ν.1566/1985, κάτι που δεν συμβαίνει εν προκειμένω.

Τουναντίον, όπως καλώς γνωρίζετε οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται κανονικά στο χώρο του σχολείου, αλλά δεν μπορούν να εισέλθουν σε αυτόν λόγω των καταλήψεων.

 

Επειδή, χωρίς την θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που να ορίσει ρητώς ότι σε περίπτωση αποχής εκπαιδευτικών από την υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν επισύρει την έννομη συνέπεια της περικοπής των αποδοχών τους, τυχόν έκδοση τέτοιων πράξεων περικοπής των αποδοχών τους με επίκληση του άρθρου 25 παρ.2 ν.4354/2015 σε συνδ. με το άρθρο 13 παρ.8 ν.1566/1985 θα είναι παράνομη και ακυρωτέα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

 

Να απόσχετε από την έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως που απέχουν από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία, τον αποκλεισμό των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτές από την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επιβολή στους μαθητές αυτούς απουσιών, συνεπεία της από 7.10.2020 απεργίας-αποχής της ΑΔΕΔΥ.

 

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

και επιφυλασσόμενοι παντός νόμου δικαιώματός μας

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι θα προβούμε σε άσκηση παντός ενδίκου βοηθήματος και μέσου προς αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που θα υποστούν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την παράνομη κατά τα ανωτέρω έκδοση πράξεως περικοπής των αποδοχών τους ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής και στρεφόμενοι κατά παντός υπευθύνου.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

 

Τόπος/Ημερομηνία

Για την Ε.Λ.Μ.Ε….

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

Εμπόριο "ΤΖΗΛΙΟΣ"

Mirsinies' garden, restaurant-cafe

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Illusions Hair Studio

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

Χόβολη

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search