• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Βόρεια Κέρκυρα

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 15/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας

November 11, 2020 50
 

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 15/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας

Η πρόσκληση:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (24η) του Δημοτικού Συμβουλίου

• Την με αριθμό 2-14/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»
ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε Τακτική Συνεδρίαση (24η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (και για όποιον Συνάδελφο προκύψει πρόβλημα σύνδεσης «με τη διαδικασία της δια περιφοράς» και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και την ψήφο τους για κάθε θέμα), την 15η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή, και ώρα 17:00 έως 23:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις 

2.Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – Έγκριση της με αριθμό 1-1/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Σπυριδούλα Κόκκαλη)

3.Αποκομιδή απορριμμάτων – Ανακύκλωση (Εισηγητής: Σπυρίδων Ασπιώτης)

4.3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2020 του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Δήμαρχος)

5.Επιχειρησιακό σχέδιο οδοποιίας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Δήμαρχος – Τεχνικές Υπηρεσίες)

6.Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κ.Ε. 2017ΕΠ52200001(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7.Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200007

8.Εισήγηση για την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ) (Εισηγητής: Δήμαρχος)

9.Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης ΣΑΕΠ 022 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κ.Ε. 2017ΕΠ02200003 ποσού 3.000.000,00€ (Εισηγητής: Δήμαρχος)

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2020 για γεωλογικές εργασίες στους Δημοτικούς δρόμους της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Δήμαρχος)

11.Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 (ΠΔΕ) (Εισηγητής: Δήμαρχος)

12.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 για τη σύσταση μετοχικού κεφαλαίου αναπτυξιακού οργανισμού (Εισηγητής: Δήμαρχος)

13.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 για τηn πληρωμή τελών κυκλοφορίας (ΠΟΕ) (Εισηγητής: Δήμαρχος)

14.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 για την Ανάθεση κατεπειγουσών εργασιών απολυμάνσεων (Εισηγητής: Δήμαρχος)

15.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συγκρότηση φακέλου για τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού (Εισηγητής: Δήμαρχος)

16.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για τις δαπάνες μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Δήμαρχος)

17.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και συντήρηση αγροτικών δρόμων (Εισηγητής: Δήμαρχος)

18.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης έργων «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους (Εισηγητής: Δήμαρχος)

19.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων αγροτικής οδοποιίας (Εισηγητής: Δήμαρχος)

20.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης γωνιών ανακύκλωσης (Εισηγητής: Δήμαρχος)

21.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης ύδρευσης (Εισηγητής: Δήμαρχος)

22.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης αποχέτευσης (Εισηγητής: Δήμαρχος)

23.Ανάθεση σε Δικηγόρο – έγκριση της με αριθμό 18-147/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)

24.Έγκριση εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020 (Εισηγητής: Δήμαρχος)

25.Έγκριση της με αριθμό 7-6ης /2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ – ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ. «Έγκριση της εισηγητικές έκθεσης προς τα Δημοτικά Συμβούλια Δήμων Κέρκυρας, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ποσοστιαία από τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, του έτους 2020 (Εισηγητής: Θεόδωρος Μαυρωνάς)

26.Σχέδιο «Δάρδανος» – Σύστημα κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας – Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρικών φαινομένων (Εισηγητής: Θεοφάνης Σκέμπρης)

27.Σχέδιο «Εγκέλαδος» – Γενικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών (Εισηγητής: Θεοφάνης Σκέμπρης)

28.Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)

29.Ορισμός εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) για συγκρότηση επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ 1 του ΠΔ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020) για χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)

30.Καθορισμός ελάχιστου ποσού δόσης για τη ρύθμιση οφειλών από μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ Α’ /12.10.2020) (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)

31.Έγκριση πορείας εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δήμαρχος)

32.Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

33.Διαχείριση-Μέριμνα Αδέσποτων Ζώων

34.Πεζοδρομήσεις Ρόδας – Αχαράβης – Κασσιώπης (Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης)

35.Θέσπιση «Μαθητικού Γεύματος» στους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας

36.Συζήτηση για τους Διακριτούς Ρόλους μεταξύ Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Λειτουργών Παιδείας

37,Άμεση μεταφορά των πιστώσεων, που προορίζονται για τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών

38.Αλόγιστη και άναρχη υλοτόμηση Κερκυραϊκού Ελαιώνα

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search