Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται η πολιτική ανωμαλία, που