• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Κεντρικη Κερκυρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας τη Δευτέρα 19/5

April 19, 2021 68

 

Τακτική Συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 18.30

 

Έχοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθμ. 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,

2) την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),

3) την υπ’ αριθμ. 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,

4) της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ. 6602/13.4.2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- 39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»,

5) της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 22439/10.4.2021 Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄1441) «’Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00»,

6) τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),

7) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 18.30.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Ανακοινώσεις.

– Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

1. Συζήτηση για το ζήτημα των Δασικών Χαρτών. (Ενημέρωση από την Δήμαρχο).

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υποδομών και Δικτύων κ. Νικόλαος Καλόγερος).

3. Έγκριση συνδρομής έτους 2021 για τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Διεθνή Οργανισμό Δικτύου Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υποδομών και Δικτύων κ. Νικόλαος Καλόγερος ).

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υποδομών και Δικτύων κ. Νικόλαος Καλόγερος).

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής της εργολαβίας του έργου «Καθαρισμός τάφρων Βαγγαλάτη και Πεταλά» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υποδομών και Δικτύων κ. Νικόλαος Καλόγερος).

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία, συντήρηση και βελτίωση των πυροσβεστικών οχημάτων στις ΔΕ Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υποδομών και Δικτύων κ. Νικόλαος Καλόγερος).

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Υποδομών και Δικτύων κ. Νικόλαος Καλόγερος).

8. Εκμίσθωση ακινήτου εντός της Δ.Ε. Κερκυραίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (Εισηγήτρια η Δήμαρχος).

9. Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, όπως επίσης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου για το έτος 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Θεοχάρης (Χάρης) Γιώτης).

10. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού, εκκαθαριστή δαπανών και υπευθύνου διαχείρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου για την υλοποίηση των πράξεων: 1) «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 7ο Δημοτικό, 12ο Δημοτικό, 14ο Δημοτικό, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο

Ποταμού του Δήμου Κέρκυρας» και 2) «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός ).

11. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού για το Έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής Ανακυκλώσιμου Χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5007734 και για το Έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής βίο – αποβλήτων Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ5007735 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός ).

12. Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

13. Αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021 (κατόπιν της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

14. Λήψη απόφασης μίσθωσης για τη στέγαση σχολικών μονάδων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρία Ζερβού).

15. Παραχώρηση χρήσης του χώρου των κατασκηνώσεων΄΄ Σταμάτιος Δεσύλλας΄΄ στον Κερκυραϊκό Σύνδεσμο Ελληνοσερβικής Φιλίας (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Παιδικών Εξοχών «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» κ. Σπυρίδων Νεράντζης).

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search