• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 24 θέματα τη Δευτέρα 11 Απριλίου

April 07, 2022 84

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

καλείστε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη για τα μέλη που δεν δύνανται να παραβρεθούν δια ζώσης για λόγους που ανάγονται στην αντιμετώπιση της πανδημία covid-19, την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Αλυκές Λευκίμμης(Κ.Π.Ε ) , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Κίνητρα Πρόσληψης Ιατρών στη Νότια Κέρκυρα. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος)

4. Έγκριση της υπ’ αριθμό 9-21/2022 Απόφαση της Ο.Ε.(ΑΔΑ:67ΘΖ46ΜΓΣΙ-Χ68) περί « Τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο του προηγουμένου οικονομικού έτους και αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση ή εγγραφή νέων κωδικών. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κων/νος)

5. Έγκριση της υπ’αρ. 5-4/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 6ΛΥΘ46ΜΓΣΙ-ΡΦΑ) περί «Παράταση μίσθωσης σχολικού συγκροτήματος Βραγκανιωτίκων για το έτος 2022. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος) 6. Σχέδιο Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2022. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης)

7. Πακέτο μέτρων για τα σχολικά κυλικεία που πλήττονται από την πανδημία του Covid-19. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΣΥ Ν. Κέρκυρας κ. Κουλούρης Γεώργιος)

8. Έγκριση της υπ’αρ. 9-6/2022 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΩΝΞ46ΜΓΣΙ-Τ87) περί «Κατάργηση Λογ/σμού μισθοδοσίας Υπαλλήλων Δήμου Νότιας Κέρκυρας»

9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9-14/2022 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ :ΡΒΖ146ΜΓΣΙ-Μ2Η) περί «Έγκρισης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο στον Δικηγόρο Αθηνών Γρηγόριο Μηχαηλόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κων/νος)

10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9-15/2022 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ :ΨΒΦΡ46ΜΓΣΙ-ΔΤΞ) περί «Έγκρισης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο στον Δικηγόρο Αθηνών Γρηγόριο Μηχαηλόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κων/νος)

11. Αντικατάσταση μελών των επιτροπών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το οικ. έτος 2022, λόγω συνταξιοδότησης Δημοτικού Υπαλλήλου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης)

12. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κων/νος)

13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2022 Απόφασης ΕΠΖ (ΑΔΑ :9HΒ646ΜΓΣΙ-Λ6Θ) «Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Νότιας Κέρκυρας».(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης)

14. Αδειοδότηση Προαυλίου Χώρου Αλυκών Λευκίμμης στη Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Λευκιμμαίων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος)

15. Απαλλαγή Δημότη από Δημοτικά Τέλη (Εισηγητής ο Προέδρος Δ.Σ. κ. Καββαδίας Ιωάννης)

16. Παραχώρηση γραφείου εντός Κοινοτικού καταστήματος Αγίου Ματθαίου στο Περιβαλλοντολογικό & Καλλιτεχνικό Σύλλογο «ο Αΐ Μαθιάς» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος)

17. Έγκριση Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών 2021.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης)

18. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων για το έτος 2022, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα). (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης)

19. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια ελέγχου των συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας που έχει συνάψει ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας κατά τα έτη 2020-2022. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης))

20. Ανάκληση της υπ’αρ. 24-225/22-11-2021 (ΑΔΑ :ΨΝΖ946ΜΓΣΙ-9ΙΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το σκέλος που αφορά στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ και ανασυγκρότηση της επιτροπής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης)

21. Ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος)

22. Έγκριση της υπ’ αρ. 30-8/2021 Απόφαση της Ο.Ε. περί «Ορισμός Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης ελαιοδέντρων. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κων/νος)

23. Επιβολή Περιβαλλοντικού τέλους στη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. για τα έτη 2021,2022.(Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Μίαρης Διονύσιος)

24. Διόρθωση – επικαιροποίηση της με αριθμό 24-3/2021 (ΑΔΑ :6ΖΨ646ΜΓΣΙ-ΡΜ2) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκριση ανάθεσης εκπροσώπησης στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων σε Δικηγόρο Παρ ‘ Εφέταις. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κων/νος)

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« May 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search