• Αργυράδες - Κέρκυρας
 • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Με 19 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 25/5 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

May 23, 2021 221

Με 19 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 25/5 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Πρόσκληση

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στις 25.05.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00', στην 10η/2021 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Κορισσίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010), για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

 

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμήματος αιγιαλού & παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους, όπως τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ανάκλιντρων (ξαπλωστρών), για τα έτη 2021 και 2022.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ11 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και έγκριση σχετικών μελετών.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας» για χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Νότιας Κέρκυρας» στην Πρόσκληση ΑΤ05 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών
 6.  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Κατασκευή Δημαρχείου Δήμου Νότιας Κέρκυρας» στην Πρόσκληση ΑΤ07 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας» στην Πρόσκληση ΑΤ09 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Άσκηση προσφυγής κατά της από 29.04.2021 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 9. Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης κ. Δημάρχου Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην Αθήνα τις 22.04.2021, για να συμμετάσχει σε συνάντηση με τον κ. Πέτσα, Αναπληρωτή Υπουργό στο Υπουργείο Εσωτερικών για την συζήτηση των θεμάτων που αφορούν τους νεοσύστατους Δήμους.
 10. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2021.
 11. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 4-4/22.02.2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΚΑΩ46ΜΓΣΙ-ΒΑΤ).
 12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 4-5/22.02.2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΧΞΟ46ΜΓΣΙ-Ψ7Σ).
 13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : ‘’Εργασίες Συντήρησης Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Μελιτειέων‘’ (χρημ/ση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ –ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), συνεχ. Τεχν. Πρ. 2020, προϋπολογισμού σύμβασης 62.078,37€, (με Φ.Π.Α. 24%) εναρίθμου έργου Κ.Α. 64.7333.002 , Αναδόχου : ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, Ε.Δ.Ε.
 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : ‘’Έλεγχος, Επισκευή ή Αντικατάσταση ιστών Δημοτικού Φωτισμού (Πλατειών, παιδικών χαρών) Δήμου Νότιας Κέρκυρας’’, Τεχν. Προγ. 2020 ΣΑΤΑ, προϋπολογισμού σύμβασης 27.650,00€, (με Φ.Π.Α. 24%) εναρίθμου έργου Κ.Α. 30.7335.002, Αναδόχου : SUPERIOR P.C. I.K.E.
 15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : ‘’Κατασκευή πεζοδρομίων-Πεζοδρομήσεις & Εξωραϊσμός υπαίθριων χώρων Δήμου Νότιας Κέρκυρας‘’, συνεχ. Τεχν. Πρ. 2019 ΣΑΤΑ, προϋπολογισμού σύμβασης 61.420,00€, (με Φ.Π.Α. 24%) εναρίθμου έργου Κ.Α. 30.7324.005, Αναδόχου : SUPERIOR P.C. I.K.E.
 16. Ακύρωση της υπ. αριθ. 6-13/21 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4782/09.03.2021 (ΦΕΚ 36 Α’) περί «Εκσυγχρονισμού, Απλοποίησης και αναμόρφωσης των Δημοσίων Συμβάσεων» για την δημοπράτηση του έργου “Βελτίωση και Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου περιοχής Χαλικούνας Αγίου Ματθαίου και Λίμνης Κορισσίων της Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας‘’ προϋπολογισμού 400.00,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 64.7323.003, ΠΔΕ και ΚΩΔ. CPV : 4 5 2 3 3 1 4 1 -9 (Εργασίες Συντήρησης Οδών).
 17. Ακύρωση της υπ. αριθ. 6-16/21 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4782/09.03.2021 (ΦΕΚ 36 Α’) περί «Εκσυγχρονισμού, Απλοποίησης και αναμόρφωσης των Δημοσίων Συμβάσεων» για την δημοπράτηση του έργου : ’’Βελτίωση Δημοτικού Δρόμου Άγιος Ματθαίος - Παραμόνας της Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας’’, προϋπολογισμού 170.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 64.7323.004, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΚΩΔ. CPV : 4 5 2 3 3 1 4 1 - 9 (Εργασίες Συντήρησης Οδών).
 18. Ακύρωση της υπ. αριθ. 6-14/21 απόφασης οικονομικής επιτροπής και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4782/09.03.2021 (ΦΕΚ 36 Α’) περί «Εκσυγχρονισμού, Απλοποίησης και αναμόρφωσης των Δημοσίων Συμβάσεων» για την δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση και Αποκατάσταση τμήματος Δημοτικού Δρόμου Πεντατίου – Αγίου Γόρδη της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), με ΚΑ 64.7323.002, ΠΔΕ 2021 και ΚΩΔ. CPV: 45233141-9 (Εργασίες Συντήρησης Οδών).
 19. Ακύρωση της υπ. αριθ. 6-15/21 απόφασης οικονομικής επιτροπής και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4782/09.03.2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) περί «Εκσυγχρονισμού, Απλοποίησης και αναμόρφωσης των Δημοσίων Συμβάσεων» για την δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση Δημοτικού Δρόμου Γαρδίκι - Χαλικούνας της Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας» προϋπολογισμού 150.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), με ΚΑ 64.7323.005, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και ΚΩΔ. CPV: 45233141-9 (Εργασίες Συντήρησης Οδών).


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.


Κωνσταντίνος Λέσσης

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search