• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Προϋπολογισμός δημοπράτησης 170.000,00€ για τη βελτίωση δημοτικού δρόμου Άγιος Ματθαίος-Παραμόνας

July 06, 2021 201

 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
διακηρύσσειμ 
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 170.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 101.025,73€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 18.184,63€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 17.881,55€, αναθεώρηση: 4,84€ και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 32.903,23€

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας με Κ.Α. 64.7323.004, με εξασφαλισμένη πίστωση για το έτος 2021, 170.000,00€.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Α.Α.Υ. [144] Απόφαση Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, με αρ. πρωτ. 1957/11-03-2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ008277355 2021-03-12.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 και του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Περισσότερα στην συνημμένη Διακήρυξη… 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Λέσσης

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search