• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 100.000,00€ για τη βελτίωση και αποκατάσταση τμήματος δημοτικού δρόμου Πεντατίου - Αγιου Γορδη

July 10, 2021 147

 προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 100.000,00€

Βελτίωση και αποκατάσταση τμήματος δημοτικού δρόμου Πεντατίου - Αγιου Γορδη

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
διακηρύσσει


ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΝΤΑΤΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΟΡΔΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ »

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 100.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 59.428,20€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 10.697,08€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 10.518,79€, αναθεώρηση: 1,09€ και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 32.903,23€

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας με Κ.Α. 64.7323.002, με εξασφαλισμένη πίστωση για το έτος 2021, 100.000,00€.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Α.Α.Υ. [143] Απόφαση Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, με αρ. πρωτ. 1956/11-03-2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ008277647 2021-03-12.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 και του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Περισσότερα στην συνημμένη Διακήρυξη διαβάστε πατώντας ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Λέσσης

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« August 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search