• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 400.000,00€ για τη βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου περιοχής Xαλικούνα Aγίου Ματθαίου και Λίμνης Κορισσίων

July 13, 2021 142

 

Βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου περιοχής Xαλικούνα Aγίου Ματθαίου και Λίμνης Κορισσίων

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΝΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 400.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 237.712,00€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 42.788,16€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 42.075,02€, αναθεώρηση: 5,47€ και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 77.419,35€

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας με Κ.Α. 64.7323.003, με εξασφαλισμένη πίστωση για το έτος 2021, 400.000,00€. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Α.Α.Υ. [142] Απόφαση Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, με αρ. πρωτ. 1955/11-03-2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ008277502 2021-03-12.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 και του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Περισσότερα διαβάστε στη συνημμένη Διακήρυξη πατώντας ΕΔΩ

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Λέσσης

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search