• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (έπειτα από ματαίωση της 20ης και της 21ης λόγω έλλειψης απαρτίας) Νότιας Κέρκυρας Τετάρτη 30/8

August 30, 2023 674

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

καλείστε στην 22η κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (έπειτα από ματαίωση της 20ης και της 21ης λόγω έλλειψης απαρτίας) την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου – Λυκείου Λευκίμμης για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο

2) Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου)

3) Καθορισμός των ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

4) Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών της με αρ. πρωτ. 9843/28-11-2023 (22SYMV011683023) συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

5) Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, για την υπηρεσία με τίτλο:

«ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΑΛΑΙΡΟΥ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

6) Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού, σε ισοζύγιο) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΝΑ,ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

7) Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (τακτοποιητικού, σε ισοζύγιο) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, συνολικής δαπάνης 65.991,87€ με Φ.Π.Α.24% (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

8) Διαδικασία παραχώρησης χρήσης υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προς τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μίαρης Διονύσιος)

9) Έγκριση πρακτικού Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής για ''Μεταφόρτωση και Μεταφορά ΑΣΑ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το μήνα Ιούνιο’’ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόγδος Νικόλαος)

10) Επικύρωση της με αριθμό 22-8/2-8-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

11) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νότιας Κέρκυρας» της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νότιας Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071362(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

12) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

13) Απευθείας αγορά οικοπέδου για κατασκευή γηπέδου Αργυράδων στη Δ.Ε. Κορισσίων (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)

14) Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 01 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.», του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

15) Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών smart cities για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ08,΄Αξονας Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση»,» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

16) «Επιχορήγηση στο σύλλογο Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», για την τοποθέτηση προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στο Πάρκο Κέρκυρας – Θεσσαλονίκη» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

17) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Νότιας Κέρκυρας για τη συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών έτους 2024(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

18) Έγκριση 6ης Παράτασης εργασιών για το Έργο: «Aνάπλαση -Αναβάθμιση Περιοχών Δ.Ε. Κορισσιων», Προϋπολογισμού Συμβασης 57.915,00 € με ΚΑ 30.7324.002 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

19) Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας τ.ε 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

20) Έγκριση και αποδοχή του Πρακτικού για ‘’Μεταφορά και Μεταφόρτωση Α.Σ.Α. του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο Χ.Υ.Τ.Α. Παλαίρου’’ για το διάστημα από 01-07-2023 έως 15-07-2023 και από 16-07-2023 έως 31-07-2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

21) Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2024(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

22) Επιστολή προσφοράς της εταιρείας Recycling Works IKE (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

Ο κατεπείγον λόγος της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός παύσης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ήτοι έως την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023. Συνεπώς, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποκτούν κατεπείγοντα χαρακτήρα. Ειδικότερα το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διαβιβάστηκε από την υπηρεσία την Τετάρτη 23-08-2023 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εν θέματι απόφασης την Τετάρτη 30-08-2023.

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search