Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’20, τα χρόνια που ακολούθησαν